September 2019 Stats:
RILM Abstracts
1,093,024 records
RILM Abstracts with Full Text
307,321 full-text records
RILM Music Encyclopedias
308,095 entries
bibliolore.org
1387 posts
530,850 views

Répertoire International de Littérature Musicale (RILM)

Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) to obszerna bibliografia piśmiennictwa muzycznego o zasięgu globalnym służąca środowisku badaczy muzyki. RILM zawiera obecnie ponad 1.000.000 rekordów w 143 językach ze 178 krajów.

Misja
Organizacja
Zakres tematyczny i czasowy
Wyszukiwanie
Przesyłanie danych
Publikacje
Instruktaż
Kontakt


Misja
Celem Répertoire International de Littérature Musicale jest wyczerpujące i precyzyjne opracowanie dorobku naukowego o muzyce we wszystkich krajach i językach, uwzględniające także inne dyscypliny naukowe i zagadnienia kultury.

Dzięki rozwojowi własnej globalnej sieci i zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych RILM ma za zadanie rozpowszechnianie wiedzy wśród badaczy i wykonawców.

RILM umożliwia komunikację pomiędzy naukowcami z dziedziny sztuki, humanistyki, nauk ścisłych i społecznych.

back to top

Organizacja
Międzynarodowe Centrum
Commission Internationale Mixte
Komitety

RILM jest międzynarodową organizacją założoną na wzór UNESCO. Jej najważniejszym ośrodkiem jest Międzynarodowe Centrum RILM, które otrzymuje materiały od 60 narodowych komitetów. Organem zarządzającym i doradczym jest Commission Internationale Mixte.

Międzynarodowe Centrum

Międzynarodowe Centrum ma siedzibę w City University of New York Graduate Center. Centrum zatrudnia 28 pracowników, pod kierunkiem Redaktora Naczelnego (Editor-in-Chief). Redaktorzy, specjaliści od technologii informacyjnych i administratorzy zajmują się opracowaniem, redakcją, indeksowaniem i publikowaniem bazy danych. Wspomagają oni pracę komitetów pisząc streszczenia i wyszukując informacje o publikacjach pominiętych. Centrum przygotowuje wersję drukowaną oraz zajmuje się dystrybucją bibliografii dla kilku zewnętrznych firm publikujących dane on-line i na CD-ROM; dane te aktualizowane są raz w miesiącu. Personel Centrum jest również zaangażowany w marketing i promocję bazy danych, przez organizację i uczestnictwo w różnorodnych konferencjach naukowych.

Commission Internationale Mixte
Commission Internationale Mixte, która jest organem doradczym i zarządzającym, składa się przedstawicieli (po czterech członków) z każdej organizacji sponsorującej RILM: International Musicological Society (IMS), International Association of Music Libraries, Archives, and Documentations Centres (IAML), i International Council for Traditional Music (ICTM). Wszystkich 12 członków ma prawo głosu; Redaktor Naczelny jest członkiem Commission Mixte bez prawa głosu.

Laurent Pugin (IMS), President

Juan José Carreras (IMS)
Jürgen Diet (IAML)
Elizabeth Giuliani (IAML)
Stanisław Hrabia (IAML)
Jean Kidula (ICTM)
Gerda Lechleitner (ICTM)
萧梅 / Xiao Mei (ICTM)
Melanie Plesch (IMS)
Anthony Seeger (ICTM)
Jennifer Ward (IAML)
Frans Wiering (IMS)

Komitety
Większą strukturą organizacyjną RILM stanowi globalna sieć narodowych komitetów z około 60 krajów, które są odpowiedzialne za opracowanie najważniejszych publikacji o muzyce wydanych w danym kraju lub regionie. Komitety składają się z muzykologów i bibliotekarzy z uniwersytetów, bibliotek narodowych i instytucji naukowych, takich jak: Cornell University, British Library, Rossijskaja Gosudarstvennaja Biblioteka, Bibliothèque Nationale de France, Unirio e Academia Brasileira, Det Kongelige Bibliotek w Danii, Staatliches Institut für Musikforschung Preuβischer Kulturbesitz w Berlinie, biblioteki narodowe Kanady, Estonii, Łotwy i Litwy.
back to top

Zakres tematyczny i czasowy
RILM obejmuje wszystkie typy publikacji o muzyce we wszystkich formatach: książki, czasopisma, źródła on-line, badania oparte na nagraniach dźwiękowych i filmach, dysertacje i inne (zob. listę typów dokumentów na tej stronie). Publikacje występujące w RILM pochodzą ze 178 krajów, od Albanii do Zimbabwe, i są wynikiem współpracy Międzynarodowego Centrum i ponad 60 komitetów na całym świecie. Ponad 1.000.000 rekordów w 143 językach zawiera angielskie tłumaczenia tytułów i streszczenia w języku angielskim; ostatnio również dodawane są streszczenia w języku danej publikacji. Reprezentowane jest również piśmiennictwo w alfabetach nie-romańskich, takich jak cyrylica, chiński, japoński, arabski i hebrajski. Obecnie baza RILM przyrasta o 30.000 rekordów rocznie.

Można przeglądać tytuły z ponad 10.000 czasopism opracowywanych przez RILM.

W ostatnich dwudziestu latach RILM włożył wiele starań, aby stać się ważnym źródłem do badań etnomuzykologicznych i nad muzyką popularną; rezultaty tych wysiłków można zobaczyć na wykresach. RILM jest także zaangażowany w stworzenie interdyscyplinarnego kontekstu dla studiów muzycznych, dlatego aktywnie tworzy łącza do publikacji z szerokiego zakresu dyscyplin naukowych takich jak: antropologia, archeologia, architektura, historia sztuki, taniec, sztuki dramatyczne, bibliotekoznawstwo, literatura, pedagogika, filozofia, fizyka, psychologia, socjologia i terapia.

Zakres czasowy opracowanych publikacji obejmuje okres od 1967 roku do chwili obecnej. Realizowane retrospektywne projekty obejmują niektóre typy publikacji z lat poprzednich. W 2004 roku wydano drukiem bibliografię adnotowaną zatytułowaną Speaking of music: Music conferences, 1835–1966, która zawiera artykuły opublikowane w materiałach pokonferencyjnych; bibliografia ta jest obecnie dostępna on-line i obejmuje pełny zakres czasowy od 1835 do dziś. Podobna retrospektywna bibliografia, ale dotycząca ksiąg pamiątkowych (Festschriften) jest na ukończeniu. W zamierzeniach są kolejne prace.
back to top

Wyszukiwanie
Do pełnej listy kategorii wyszukiwawczych ułożonych według elementów opisu bibliograficznego RILM dodaje język haseł przedmiotowych i klasyfikację tematyczną, aby ułatwić przegląd danych według tematów i dyscyplin:

     • Przeglądanie wg 92 działów tematycznych w 12 głównych kategoriach.
     • Dokumenty są również pogrupowane wg obszernej listy ich typów.

Indywidualne doświadczenie użytkownika w zakresie wyszukiwanie i przeglądania RILM będzie do pewnego stopnia zależne od interfejsu, umożliwiającego dostęp do bazy danych.

RILM online jest dostępny poprzez serwisy następujących dostawców:
EBSCO - EBSCOhost
ProQuest
back to top


Przesyłanie danych
RILM przyjmie z zadowoleniem ofertę przesyłania danych od autorów prac oraz wszystkich tych, którzy są zainteresowani współtworzeniem bazy.
back to top

Publikacje

Liber amicorum: Festschriften for music scholars and nonmusicians, 1840–1966
Edited by James R. Cowdery and Zdravko Blažeković. Vol. 1: ISBN 1-932765-04-2; 978-1-932765-04-5. Vol. 2: ISBN 1-932765-05-0; 978-1-932765-05-2.

Księgi pamiątkowe (Festschriften) – publikacje dedykowane osobom i instytucjom, zwykle z okazji ważnej rocznicy – były wydawane od początku XIX wieku dla badaczy muzyki i bibliotekarzy, kompozytorów, wykonawców oraz instytucji muzycznych, takich jak konserwatoria, organizacje wykonawców i oficyny wydawnicze. Wiele fundamentalnych prac zostało wydanych w księgach pamiątkowych. W ten sposób naukowcy chcieli uhonorować swoich kolegów poprzez publikację rezultatów swoich najważniejszych badań.

Mimo powszechnie uznawanego znaczenia, muzyczne księgi pamiątkowe nie były dostępne dla badaczy. Répertoire International de Littérature Musicale czyni zadość tym oczekiwaniom, publikując abstraktową i zindeksowaną bibliografię zawierającą ponad 3881 esejów na temat muzyki z ponad 715 ksiąg pamiątkowych, jak również odpowiednie pozycje z książek niezwiązanych ściśle z zagadnieniami muzycznymi. Uwzględniając historię od połowy XIX do połowy XX wieku – m.in.: początki etnomuzykologii, rozwój i upadek nazizmu, rozkwit serializmu – pozycja ta, wydana w ramach serii RILM retrospectives series (ISSN 1547-9390), dostarcza żywego spojrzenia na historię kultury, dyscyplin naukowych, instytucji i wybitnych postaci.

Speaking of Music: Music conferences, 1835–1966
Edited by James R. Cowdery, Zdravko Blažeković and Barry S. Brook. ISBN 1-932765-00-X; 978-1-932765-00-7.

Referaty prezentowane podczas konferencji są cennym źródłem wiedzy dla naukowców, jednak ich zlokalizowanie może sprawiać wiele trudności. Wychodząc naprzeciw potrzebom Répertoire International de Littérature Musicale opublikował bibliografię ok. 6.000 referatów na temat muzyki, wygłoszonych podczas niemal 500 konferencji w latach 1835–1966. Wydana w serii RILM retrospectives series (ISSN 1547-9390) publikacja zawiera wybrane pozycje z konferencji poświęconych zagadnieniom niemuzycznym, takim jak psychologia czy akustyka, jak również przegląd konferencji poświęconych wyłącznie muzyce. Każde hasło zawiera pełny opis bibliograficzny i streszczenie. Publikacja jest uzupełniona o szczegółowy indeks tematyczny i autorski, jak również indeks miejsc konferencji i nazw organizatorów.

To 762-stronicowe dzieło dostarcza fascynującego oglądu na intelektualną historię widzianą przez pryzmat muzyki, obejmując liczne prądy myślowe od połowy XIX do połowy XX wieku: rozkwit romantyzmu, zapowiedź modernizmu, rozwój i upadek marksizmu, pojawienie się multikulturalizmu i in.

Recenzje
„Speaking of music pojawia się teraz jako dominujący głos w retrospektywnym indeksowaniu materiałów konferencyjnych i referatów na temat muzyki” (Notes)

„Badacze historii nauczania muzyki będą się zagłębiać w to opracowanie, czyniąc je kluczową pozycją w głównych bibliotekach naukowych” (ChoiceReviews)

„... ważne osiągnięcie w muzykologii nie tylko z powodu wypełnienia pewnego braku i zapewnienia badaczom bogatego materiału, ale też z powodu dążenia do ukazania szczegółowego obrazu początku i rozwoju dyscypliny oraz jej roli dla kultury uniwersalnej” (Magyar zene)

How to write about music: The RILM manual of style
Edited by James R. Cowdery, ISBN 1-932765-03-4; 978-1-932765-03-8.

Podręcznik zajmuje się różnorodnymi specjalistycznymi problemami, z którymi stykają się piszący o muzyce; problemami rzadko rozwiązywanymi w innych publikacjach. Książka daje międzynarodową perspektywę na tematy często traktowane fragmentarycznie i w sposób etnocentryczny. Tytuły utworów, źródła rękopiśmienne, transliteracja, niezachodnie systemy teoretyczne, numery opusowe i katalogowe, nazwy dźwięków i akordów – to tylko niektóre z omawianych problemów. Książka daje szczegółowe wskazówki do opisów bibliograficznych dla standardowych druków, materiałów audiowizualnych, źródeł elektronicznych, jak również wydawnictw nietypowych, takich jak biuletyny programowe, bruszury i muzyka na wideo. Dodatkowym atutem są liczne przykłady, ilustrujące każdy przypadek. Drugie wydanie zawiera nowy rozdział na temat indeksowania, dodatkowe wzory do cytowania źródeł specjalnych, jak i wiele innych uzupełnień i dodatków.

Jest to książka niezbędna dla studentów, naukowców, bibliotekarzy i wykonawców.
back to top

Instruktaż
Wysyłając e-mail można umówić się na bezpłatny sieciowy instruktaż live. Z pomocą naszych ekspertów dajemy możliwość interaktywnego nauczenia się jak wyszukiwać i przeglądać bazę RILM. Instruktaż ten został przygotowany dla bibliotekarzy muzycznych, nauczycieli akademickich i studentów.
back to top


Kontakt
RILM International Center
City University of New York
365 Fifth Avenue, Suite 3108
New York, NY 10016-4309
Telefon: 1 212 817 1990

Prosimy o kontakt w sprawie:
pytań: questions@rilm.org
sugestii: suggestions@rilm.org
korekt: corrections@rilm.org
back to top

<< back to About Us