September 2019 Stats:
RILM Abstracts
1,093,024 records
RILM Abstracts with Full Text
307,321 full-text records
RILM Music Encyclopedias
308,095 entries
bibliolore.org
1387 posts
530,850 views
World Map
Global Network


RILM National Committee of Slovakia

Hana Urbancová, chair
Ústav hudobnej vedy SAV
Anna Hudecová
Ústav hudobnej vedy SAV
Kristína Gotthardtová
Ústav hudobnej vedy SAV
Veronika Garajová
Ústav hudobnej vedy SAV
Tabita Sara Elijaš
Katedra muzikológie FiF UK
Adriana Grešová
Katedra muzikológie FiF UK
Ústav hudobnej vedy
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Phone and fax: 421 2 5477 3589
Katedra muzikológie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Gondova 2
SK-818 01 Bratislava
Phone: 421 2 9013 2194 or 421 2 9013 1247
(Elijaš, Grešová)

Core Journals

Slovenská hudba: Revue pre hudobnú kultúru
Musicologica Istropolitana
Musicologica slovaca
< Back to Global Network

Secondary Journals

Hudobný život