September 2020 Stats:
RILM Abstracts
1,347,207 records
RILM Abstracts with Full Text
374,031 full-text records
RILM Music Encyclopedias
311,064 entries
Index to Printed Music
579,271 records
bibliolore.org
1478 posts
592,363 views
World Map
Global Network


RILM National Committee of Slovakia

Hana Urbancová, chair
Ústav hudobnej vedy SAV
Anna Hudecová
Ústav hudobnej vedy SAV
Kristína Gotthardtová
Ústav hudobnej vedy SAV
Veronika Garajová
Ústav hudobnej vedy SAV
Tabita Sara Elijaš
Katedra muzikológie FiF UK
Adriana Grešová
Katedra muzikológie FiF UK
Ústav hudobnej vedy
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Phone and fax: 421 2 5477 3589
Katedra muzikológie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Gondova 2
SK-818 01 Bratislava
Phone: 421 2 9013 2194 or 421 2 9013 1247
(Elijaš, Grešová)

Core Journals

Slovenská hudba: Revue pre hudobnú kultúru
Musicologica Istropolitana
Musicologica slovaca
< Back to Global Network

Secondary Journals

Hudobný život