September 2019 Stats:
RILM Abstracts
1,093,024 records
RILM Abstracts with Full Text
307,321 full-text records
RILM Music Encyclopedias
308,095 entries
bibliolore.org
1387 posts
530,850 views

Répertoire International de Littérature Musicale (RILM)

Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) is een alomvattende bibliografie van muziekpublicaties, voorzien van indexatie en beschrijvende samenvattingen; ten bate van de internationale onderzoeksgemeenschap op het gebied van muziek. Op dit moment omvat RILM meer dan 1.000.000 samenvattingen in 143 talen van publicaties in landen.

Doelstelling
Organisatie
Bereik
Zoekmogelijkheden
Inzendingen
Publicaties
Instructie
Contact


Doelstelling
Het Internationaal Repertorium der Muziekliteratuur streeft ernaar om een uitvoerig en accuraat overzicht te geven van muziekwetenschap in alle landen en talen en over alle grenzen van vakgebieden en culturen.

Door middel van een wereldwijd netwerk en met behulp van geavanceerde informatietechnologie stelt RILM zich tot doel om zowel onderzoekscentra als de uitvoeringspraktijk brede en up-to-date vakkennis te bieden.

Eveneens streeft RILM ernaar om interdisciplinaire communicaties tussen onderzoekers in verschillende takken van kunst, geesteswetenschappen, wetenschappen en sociale wetenschappen te bevorderen.
back to top

Organisatie
Internationaal Centrum
Gemengde internationale commissie
Werkgroepen

RILM heeft een internationale structuur die gebaseerd is op het UNESCO-model. Het centrum van de organisatie is het Internationaal Centrum van RILM dat materiaal ontvangt van ongeveer 60 nationale commissies in verschillende landen. RILM wordt bestuurd en geadviseerd door een Gemengde Internationale Commissie..

Internationaal Centrum

Het Internationaal Centrum, gehuisvest in de CUNY Graduate Center in New York City, telt 28 werknemers onder de leiding van de Editor-in-Chief. In het Centrum werken redacteurs, technologische experts en administrateurs die het materiaal verzamelen, redigeren en indexeren voor publicatie in de database. Het materiaal van de commissies wordt aangevuld met samenvattingen en publicaties die nog ontbreken. Het Centrum publiceert aanvullende werken en prepareert de bibliografie voor verschillende externe databases; deze databases worden maandelijks bijgewerkt. Het Centrum houdt zich eveneens bezig met de marketing en de promotie van de database, en met presentaties en voorstellingen op conferenties.

Gemengde Internationale Commissie
RILM wordt bestuurd en geadviseerd door een Internationale Gemengde Commissie die samengesteld is uit vier vertegenwoordigers van elk van de drie sponsororganisaties van RILM: de International Musicological Society (IMS), de International Association of Music Libraries, Archives and Documentations Centres (IAML), en de International Council for Traditional Music (ICTM). Alle 12 vertegenwoordigers zijn leden met stemrecht van de Gemengde Commissie; de Editor-in-Chief heeft geen stemrecht.

Laurent Pugin (IMS), President

Juan José Carreras (IMS)
Jürgen Diet (IAML)
Elizabeth Giuliani (IAML)
Stanisław Hrabia (IAML)
Jean Kidula (ICTM)
Gerda Lechleitner (ICTM)
萧梅 / Xiao Mei (ICTM)
Melanie Plesch (IMS)
Anthony Seeger (ICTM)
Jennifer Ward (IAML)
Frans Wiering (IMS)

Commissies
In wijdere zin is de RILM-organisatie een wereldwijd netwerk van nationale commissies uit ca. 60 landen die de taak hebben om alle belangrijke geschriften over muziek die gepubliceerd worden in hun respectieve landen of streken samen te vatten; deze commissies zijn samengesteld uit musicologen en bibliothecarissen van grote universiteiten, nationale bibliotheken en onderzoeksinstellingen, waaronder de Cornell University, de British Library, de Rossijskaâ Gosudarstvennaâ Biblioteka, de Bibliothèque Nationale de France, de Unirio e Academia Brasileira, Det Kongelige Bibliotek in Denemarken, het Staatliches Institut für Musikforschung Preuβischer Kulturbesitz in Berlijn, en de nationale bibliotheken van Canada, Estland, Letland en Litouwen. In sommige gevallen zijn het deze muziekgeleerden en bibliothecarissen die samenvattingen voorzien; in andere gevallen worden de samenvattingen geschreven door de auteurs zelf of door vrijwilligers.
back to top

Bereik
RILM omvat alle types van muziekpublicaties, in alle media: boeken, tijdschriften, online publicaties, onderzoeksgerichte geluidsopnames en films, tractaten, en vele andere zaken (zie de complete lijst van documenttypes). De publicaties die in RILM worden voorgesteld zijn afkomstig uit 178 landen, van Albanië tot Zimbabwe, en worden bijeengebracht in het kader van de samenwerking tussen het Internationaal Centrum en meer dan 60 commissies over de hele wereld. De niet-Engelse documenten (meer dan 1.000.000 in 143 talen) bevatten vertalingen van titels en samenvattingen in het Engels; deze worden nu ook voorzien van een samenvatting in de taal van de publicatie. Niet-Romeinse lettersystemen zoals het Cyrillisch, Chinees, Japans, Arabisch en Hebreeuws zijn eveneens vertegenwoordigd. Momenteel groeit RILM met een snelheid van ca. 30.000 documenten per jaar. De database begint met publicaties van 1967 en loopt door tot het heden. Retrospectieve projecten vullen geselecteerde publicaties aan van vroegere jaren (zie Publicaties).

Men kan grasduinen in de titels van meer dan 11.000 tijdschriften in RILM.

In de afgelopen 20 jaar is RILM uitgebreid met brede informatie over etnomusicologie en populaire muziekstudies; de resultaten hiervan kan men zien in de tabellen hieronder. Een interdisciplinaire context voor muziekstudies wordt geboden door een brede inclusiviteit van publicaties in vakgebieden waaronder antropologie, archeologie, architectuur, kunstgeschiedenis, dansstudies, toneel, bibliotheekwezen, literatuur, pedagogiek, filosofie, natuurkunde, psychologie, sociologie en therapie.
back to top

Zoekmogelijkheden
Naast een breed spectrum van bibliografische categorieën biedt RILM “Subject Headings” en “Classes” om het zoeken te vergemakkelijken in velerlei specifieke onderwerpen en disciplines.

      • Men kan zoeken in 87 Classes, verdeeld over 12 hoofdcategorieën.
      • Documenten zijn ook gegroepeerd onder documenttypes.

De zoekmogelijkheden worden tot op zekere hoogte bepaald worden door de interface via welke u toegang hebt tot de database.
back to top

De online database van RILM is beschikbaar door middel van de volgende providers:
EBSCO - EBSCOhost
ProQuest

Inzendingen
Inzendingen van auteurs en personen die bereid zijn om bijdragen te leveren aan de RILM database zijn zeer welkom.
back to top

Publicaties
Liber amicorum: Festschriften for music scholars and nonmusicians, 1840–1966
Uitgegeven door James R. Cowdery en Zdravko Blažeković. Vol. 1: ISBN 1-932765-04-2; 978-1-932765-04-5. Vol. 2: ISBN 1-932765-05-0; 978-1-932765-05-2.

Festschriften – volumes die gepubliceerd worden om een persoon of een instelling te huldigen, meestal ter gelegenheid van een belangrijke verjaardag – werden samengesteld voor muziekgeleerden en bibliothecarissen, componisten, uitvoerders en muziekinstellingen zoals conservatoria, uitvoerderorganisaties en uitgevershuizen sinds het begin van de 19de eeuw. Veel originele werken werden gepubliceerd in Festschriften, aangezien geleerden hun collega’s wilden eren met verslagen over hun meest baanbrekende onderzoek.

Ondanks hun alom erkend belang waren Festschriften verre van toegankelijk voor onderzoekers. RILM voorziet in deze behoefte met een samengevatte en geïndexeerde bibliografie van meer dan 3.881 essays over muzikale onderwerpen uit meer dan 715 Festschriften, waaronder relevante items uit boeken die niet specifiek gewijd zijn aan muzikale onderwerpen. Deze nieuwe bijdrage aan de RILM retrospectives series (ISSN 1547-9390) weerspiegelt de stromingen van de geschiedenis van het midden van de negentiende tot het midden van de twintigste eeuw – de opkomst van de etnomusicologie, de opkomst en de val van het nazisme en het hoogtepunt van seriële muziek, om er maar een paar te noemen – en biedt op heldere wijze inzicht in de geschiedenissen van culturen, disciplines, instellingen en belangrijke individuen.

Speaking of Music: Music conferences, 1835–1966
Uitgegeven door James R. Cowdery, Zdravko Blažeković, en Barry S. Brook. ISBN 1-932765-00-X.

Voordrachten die gehouden worden op congressen zijn cruciale bronnen voor geleerden, maar het is vaak problematisch om deze te vinden. Om in deze behoefte te voorzien heeft RILM een bibliografie gepubliceerd van ongeveer 6.000 verhandelingen over muzikale onderwerpen van bijna 500 congressen die gehouden werden tussen 1835 en 1966. Deze bijdrage aan de RILM retrospectives series (ISSN 1547-9390) bevat ook geselecteerde items uit congressen die gewijd waren aan niet-muzikale onderwerpen zoals psychologie of akoestiek, evenals volledige informatie over congressen die exclusief aan muziek gewijd zijn. Elk artikel bevat een volledige bibliografische beschrijving, samenvatting, classificatie en gedetailleerde indexatie; auteurs, congreslocaties en sponsors worden vermeld.

Het boek telt 762 pagina’s en weerspiegelt ontelbare denkstromingen van het midden van de negentiende tot het midden van de twintigste eeuw, zoals de bloei van de romantiek, de opkomst van het modernisme, de opkomst en de val van het marxisme en het verschijnen van multiculturalisme. Kortom, een fascinerende kijk op de intellectuele geschiedenis via het prisma van de muziek.

Recensies
"Speaking of music is de overheersende stem in de retrospectieve indexering van congresverslagen en documenten over muzikale onderwerpen" (Notes)

"Geleerden die onderzoek voeren naar de geschiedenis van de muziekwetenschap zullen zich verdiepen in de lijsten, waardoor deze publicatie onmisbaar zal zijn in grote onderzoeksbibliotheken." (ChoiceReviews)

"...een betekenisvolle prestatie in de musicologie, niet alleen omdat het een leegte vult en onderzoekers voorziet van rijk materiaal, maar ook omdat het een gedetailleerd beeld schetst van het ontstaan en de ontwikkeling van de discipline en haar rol in een universele cultuur." (Magyar zene)

How to write about music: The RILM manual of style
Uitgegeven door James R. Cowdery, ISBN 1-932765-03-4

Dit handboek behandelt een breed spectrum van specifieke problemen waarmee auteurs die over muziek schrijven te maken krijgen – problemen die zelden opgelost worden door algemene schrijfhandboeken. Het handboek gebruikt een internationaal perspectief over zaken die in detail en op een ethnocentrische manier behandeld worden: o.a. werktitels, handschriftbronnen, transcripties, niet-westerse theoretische systemen, opus- en catalogusnummers, en toonhoogte- en akkoordnamen. Het handboek bevat gedetailleerde richtlijnen voor de bibliografische behandeling van standaardafdrukken, audiovisuele en elektronische bronnen, evenals de gespecialiseerde bronnen zoals programmanotities, aantekeningen over lijntoestellen en muziekvideo’s. Elk punt wordt geïllustreerd aan de hand van een groot aantal voorbeelden. De tweede editie bevat een nieuw hoofdstuk over indexeren, toegevoegde formats om gespecialiseerde bronnen te citeren en vele andere herzieningen en toevoegingen.

Studenten, geleerden, bibliothecarissen, recensenten en uitvoerenden zullen dit boek zonder twijfel van groot belang vinden.
back to top

Instructie
A free live web tutorial. Vraag om gratis live internet instructie. Leer hoe men effectief kan zoeken of te grasduinen in RILM op een interactieve manier met een expert van onze staf. Deze instructie is speciaal aanbevolen voor muziekbibliothecarissen, faculteiten en afgestudeerden of studentenklassen.
back to top


Contact
RILM International Center
City University of New York
365 Fifth Avenue, Suite 3108
New York, NY 10016-4309
Téléphone: 1 212 817 1990

Vragen, suggesties en correcties zijn altijd welkom!
Neem contact met ons op voor vragen: questions@rilm.org
suggesties: suggestions@rilm.org
en correcties: corrections@rilm.org
back to top

<< back to About Us